xcvxvxv

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0968 333 151

Hỗ trợ online:

Mr.Cuong0968333151

Thông tin liên hệ:

DT:0650 3837 333

Email:manhcuong@camerabinhduong.vn

tes he thong am thanh

H? TH?NG ÂM THANH CÔNG C?NG

he thong am thanh cong cong

he thong am thanh cong cong

H? TH?NG ÂM THANH CÔNG C?NG - ÂM THANH THÔNG BÁO - ÂM THANH H?I TH?O - ÂM THANH H?I NGH? - ÂM THANH PHIÊN D?CH - ÂM THANH NHÀ X??NG - ÂM THANH PHÒNG H?P

  H? th?ng âm thanh công c?ng, này ???c s? d?ng trong các v?n phòng, khách s?n, khu chung c? cao c?p, nhà ga, siêu th?, v?n phòng, khu vui ch?i gi?i trí... ph?c v? cho m?c ?ích: nh?c n?n t?o c?m giác trang tr?ng, tho?i mái, d? ch?u, nh?n tin – Thông báo cho t?ng vùng trong các tr??ng h?p kh?n c?p.
NGUYÊN LÝ HO?T ??NG
Tín hi?u h? th?ng âm thanh công c?ng, phát ?i t? trung tâm thông qua m?ng cáp truy?n ??n t?ng vùng ho?c toàn b? các vùng loa trong chung c?.
Toàn b? các loa trong m?t khu v?c ???c ??u song song v?i nhau và ???c ??nh ngh?a thành m?t vùng sau ?ó ??a v? trung tâm.
Trung tâm s? d?ng các b? t?ng âm có b? ch?n các vùng loa ?? ti?n cho vi?c thông báo ??n t?ng khu v?c c?n thi?t. Ngoài ra các b? t?ng âm này có kh? n?ng k?t n?i v?i các thi?t b? ngo?i vi khác nh? Microphone , ??u ??a , b? dò sóng Radio hay máy ghi b?ng.

Gi?i pháp h? th?ng âm thanh công c?ng: H? th?ng PA (Puplic Address) ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? thông báo gi?a các b? ph?n trong các khu v?c c?a toà nhà v?i nhau v?i các ??c ?i?m sau:- Các khu v?c ???c chia thành các nhóm khác nhau v?i các ??a ch? riêng bi?t

Gi?i pháp h? th?ng thi?t b? âm thanh công c?ng

Gi?i pháp gi?i thi?u m?t cách t?ng quan s? l??c v? m?t h? th?ng âm thanh. Cung c?p các ki?n th?c c?n b?n nh?t.

he thong am thanh cong cong

MÔ T? H? TH?NG
H? th?ng PA (Puplic Address) ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? thông báo gi?a các b? ph?n trong các khu v?c c?a toà nhà v?i nhau v?i các ??c ?i?m sau:- Các khu v?c ???c chia thành các nhóm khác nhau v?i các ??a ch? riêng bi?t. T? b?t c? v? trí nào c?a toà nhà chúng ta s? d?ng bàn g?i c?ng có th? g?i ??n t?ng vùng (zone) ?ã ???c thi?t l?p tr??c ?ó ho?c thông báo cho toàn vùng (All zone) khi c?n thi?t.
- Trong ?i?u ki?n bình th??ng h? th?ng s? phát nh?c n?n dùng cho vi?c gi?i trí t?i các khu v?c yêu c?u ho?c dùng ?? thông báo cho các v? trí c?n thi?t c?a tòa nhà. Khi có tín hi?u báo cháy ??a vào h? th?ng (?ã ???c k?t n?i và thi?t l?p tr??c) thì h? th?ng phát ra nh?ng tin báo ??ng kh?n c?p ?ã ???c l?u tr??c ?ó ??n t?t c? các khu v?c c?a tòa nhà ho?c m?t ku v?c m?c ??nh ???c cài ??t tr??c ?ó. Khi có nhân viên b?o v? ho?c nhân viên PCCC thông báo m?t tin nh?n kh?n c?p(thông báo b?ng Emergency micro kèm theo h? th?ng ? m?t tr??c Controller) thì l?p t?c quy?n ?u tiên thông báo ?ó s? ???c ?u tiên cao nh?t. Trong tr??ng h?p có h?a ho?n x?y ra, h? th?ng s? ???c dùng ?u tiên cho vi?c thông báo h??ng d?n thoát hi?m, tuân theo tiêu chu?n IEC 60849.
H? TH?NG BAO G?M:
1. Trung tâm ?i?u khi?n (Controller) : K?t n?i v?i 6 vùng loa thông báo, có th? m? r?ng lên ??n 60 vùng loa và l?u tr? tin thông báo ???c 255 tin th?i gian phát m?i tin là 60 giây, kèm t?ng âm công su?t 240W, ngõ vào cho bàn g?i, ngõ vào cho micro c?m tay, ngõ ra loa lo?i 100V và k?t n?i ???c lên ??n 8 bàn g?i.
2. Vùng m? r?ng (Router) :dùng ?? b? xung 6 vùng loa thông báo cho controller và có th? k?t n?i v?i 12 ???ng kích vào t? h? th?ng khác: nh? báo cháy, báo gi?...
3. B? t?ng công su?t  (Booster Amplifier): dùng ?? b? xung công su?t (480/240/120W) cho h? th?ng.
4. B? s?c bình và l?u tr? ngu?n (Backup Power): th?i gian backup cho phép là 30 phút dùng khi m?t ngu?n ?i?n chính.
5. ??u DVD: dùng ?? phát nh?c n?n gi?i trí cho toà nhà, ??c ???c các lo?i ??a DVD, VCD, CD, MP3 và phát ???c ?ài AM, FM.
6. Bàn g?i vùng (Call Station) : Micro ?i?n ??ng ?? nh?y cao d?ng c? ng?ng, ki?u l?p ??t ?? trên bàn, có nút ch?n vùng, các bàn g?i ???c n?i v?i nhau theo ki?u vòng loop b?ng cáp m?ng CAT5 UTP ???c l?p ??t t?i phòng b?o v?, qu?y ti?p tân, phòng ch?i và phòng ?i?u khi?n,dùng ?? th?c hi?n tin thông báo ??n các khu v?c c?a h? th?ng.
7. Micro thông báo kh?n (Emergency micro) Dùng ?i?u thông báo kh?n khi có ho? ho?n ho?c nh?ng tin kh?n ??n các khu v?c c?a h? th?ng.
8. Loa âm tr?n 6W (Speaker) : ???c l?p d?c theo hành lang, và khu v?c v?n phòng, hành lang c?a tòa nhà.Dùng phát nh?c n?n và các tin thông báo ??n các khu v?c trong h? th?ng.
9. Loa nén 15W (Speaker) : ???c l?p t?i các khu v?c có ti?ng ?n cao nh? nhà x??ng,khu v?c công c?ng,bãi xe…

he thong am thanh cong cong

Tag: H? th?ng âm thanh công c?ng , he thong am thanh cong cong, h? th?ng âm thanh công c?ng, he thong am thanh cong cong, h? th?ng âm thanh công c?ng, h? th?ng âm thanh công c?ng, he thong am thanh cong cong, he thong am thanh cong cong, h? th?ng âm thanh công c?ng, he thong am thanh cong cong, h? th?ng âm thanh công c?ng, h? th?ng âm thanh công c?ng, he thong am thanh cong cong, h? th?ng âm thanh thông báo , he thong am thanh thong bao , âm thanh h?i ngh? , am thanh hoi nghiâm thanh h?i th?o , am thanh hoi thao , âm thanh phiên d?ch , am thanh phien dichh? th?ng âm thanh nhà x??ng , am thanh nha xuong , h? th?ng âm thanh cho nhà máy , he thong am thanh cho nha may , âm thanh phòng h?p , am thanh phong hop , thi?t b? âm thanh thông báo công c?ng , thiet bi am thanh thong bao cong cong , thi?t b? âm thanh nhà x??ng , thi?t b? âm thanh tr??ng h?c , thi?t b? âm thanh phòng h?p , gi?i pháp l?p ??t h? th?ng thi?t b? âm thanh thông báo công c?ng , giai phap lap dat he thong thiet bi am thanh thong bao cong cong , t? v?n thi?t k? âm thanh , tu van thiet ke am thanh , công ty , nhà cung c?p thi?t k? thi công l?p ??t H? th?ng âm thanh công c?ng ? thành ph? h? chí minh ? t?i hà n?i , ? t?i bình d??ng , h? th?ng thi?t b? âm thanh công c?ng pa , l?p ??t h? th?ng thi?t b? , lap dat he thong thiet bi , gi?i pháp thi?t k? thi công l?p ??t , giai phap thiet ke thi cong lap dat , thi?t b? âm thanh , thiet bi am thanh , âm thanh toa , t? v?n gi?i pháp h? th?ng âm thanh công c?ng , tu van giai phap he thong am thanh cong cong , âm thanh toaam thanh toa , âm thanh pa , am thanh pa